Управљање променама

Модерна држава је рационална држава

Реформа јавне управе

Влада Републике Србије покренула је темељан процес реформе јавног сектора. Приоритет је спровођење системске структурне реформе у оквиру јавне управе са циљем да се постави јака основа за модерну и рационалну државу. Јавни сектор модерне државе усклађене са европским стандардима којим су окренути напори у оквиру процеса ЕУ интеграција подразумева учинковите, ефикасне, економичне, квалитетне услуге за грађане и привреду.

 

Нова Стратегија за реформу јавне управе усвојена је почетком 2014. године. Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2015 – 2017 усвојен је у марту 2015. Ова два документа пружају стратешки оквир за процес стварања ефикасне јавне управе која пружа квалитетне услуге.

Стратегија као органски део започетих реформских процеса бави се унапређењем учинка и ефикасности јавне управе путем реструктурирања организационих структура. Усмерена је поред вертикалне и на реорганизацију хоризонталних структура које се односе пре свега на унапређење креирања политике и координације, планирање буџета, јачање система јавних набавки, система јавне службе и управљања кадровима, борбу против корупције, као и допринос независних државних тела. Посебна пажња посвећена је хармонизацији Стратегије са процесом ЕУ интеграција.

Процес реформе јавног сектора фокусиран је на:

 • Краткорочно на смањење трошкова јавне управе и фискалну консолидацију
 • Дугорочно на оптимизацију и модернизацију јавне управе.

Није лако ни једноставно мењати начин рада и потребно је ангажовање свих доступних ресурса. Неопходна је у том процесу боља организација посла и модернизација начина рада.

Шта желимо да постигнемо реформом?

Унапређење организационих и функционалних система јавне управе

 • Оптимизација јавне управе (rightsizing)
 • Децентрализација и деконцентрација
 • Планирање, креирање и координација јавних политика
 • Е-управа

Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима

 • Реформа плата у јавној управи
 • Реформа службеничког система и стварање јавнослужбеничког система  – деполитизација и професионализација

Унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама

 • Реформа јавних финансија и унапређење процеса планирања и припреме буџета
 • Интерна ревизија и унапређење рада буџетске инспекције
 • Унапређење система јавних набавки

Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања услуга

 • Унапређење процеса израде прописа
 • Унапређење управних процедура (делотворност, ефикасност, економичност)

Повећање транспарентности, унапређење етичких стандарда и одговорности у обављању послова јавне управе

 • Отвореност и јавност управе
 • Етички стандарди и смањење корупције