Управљање променама

Мере за спровођење препорука Хоризонталне функционалне анализе Државна управа плус за период 2017-2018.

Реформски процеси (ХФА)

Мере за спровођење препорука Хоризонталне функционалне анализе Државна управа плус за период 2017-2018.

 

Свака од укупно 7 мера усаглашена је са принципима савремене јавне управе. Све мере су дефинисане у оквиру 4 целине (области деловања). Код сваке појединачне мере одређен је орган (институција) који ће се сматрати одговорним (водећим) за реализацију и координацију активности у спровођењу мере, као и партнерске институције од којих се очекује пуна сарадња са водећом.

Све планиране мере доводе до измена у регулативи, што је неопходна основа за остварење планираног резултата.

 

Мера 1.1 (приоритетна област Организациона транспарентност)

Унапређено управљање институционалним развојем за процес европских интеграција.

Циљ мере је да се процес оптимизације усклади са потребама које произилазе из процеса европских интеграција. Предвиђено је да се унапреде механизми планирања и јачања институционалних капацитета који су неоходни за усаглашавање са прописима ЕУ, истовремено реализују реформски циљеви који се односе на повећање правне сигурности, унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга и обезбеди што транспарентнији процес израде и спровођења регулативе.

 

Мера 2.1 (приоритетна област Унапређење организационе структуре јавне управе)

Постизање оптималног односа броја запослених који раде на основним и оних који раде на заједничким/пратећим функцијама у државној управи.

Циљ мере је већа финансијска одрживост и функционалније управљање у даљем току Реформе јавне управе. Боља алокација кадрова и реорганизација у органима кроз примену ове мере обезбедиће спровођење утврђених политика и доследну примену прописа. Уједно, мера омогућава да напори око модернизације у обављању послова у јавном сектору омогуће остваривање и неопходних уштеда.

 

Мера 2.2 (приоритетна област Унапређење организационе структуре јавне управе)

Успостављање јасних правила, критеријума и услова за оснивање нових организационих облика у јавном сектору, како би се смањило оснивање организационих облика са малим бројем запослених.

Циљ мере је прецизно предвидети обавезе предлагача прописа у законодавном поступку, у случају када се предлаже формирање нове институције. Сваки предлагач морао би посебно да наведе и образложи разлоге за формирање нове институције, који су то нови послови које та нова институција треба да обавља, зашто нека постојећа институција не може или не треба да обавља те послове, какве ефекте ће такво формирање изазвати у погледу координације, каква ће бити међусобна сарадња институција које обављају сличне функције или функције у оквиру исте области, како ће бити решено питање надзора и извештавања о раду нове институције, који трошкови ће настати услед тога, какав је кадровски план за нову институцију и друго.

 

Мера 2.3 (приоритетна област Унапређење организационе структуре јавне управе)

Оптимизација унутрашње организационе структуре органа државне управе службама Владе и службама управних округа.

Циљ мере је да се смањи постојећи број хијерархијских нивоа (тренутно их може бити и до шест) и да се нормира правило да један руководилац може успешно да руководи са најмање 5 запослених (1:5), односно, непостојање групе као унутрашње организационе јединице. Група се може формирати одлуком руководиоца органа када специфичне потребе посла то буду захтевале, али не представља организациону јединицу која се може систематизовати. За формирање групе неопходно је најмање 5 запослених који не смеју бити лоцирани у оквиру исте организационе јединице. Реализацијом ове мере унапредила би се и оптимизовала унутрашња организациона структура организационих облика у јавној управи, оптимизовао би се и број запослених. Имплементацијом ове мере скраћују се и поједостављују линије комуникације и одлучивања и убрзава се рад институција. Неопходно услов за остваривање свих позитивних ефеката ове мере је да се истовремено успостави политика задржавања квалитетних кадрова (тзв. „retention policy”) и изврши реформа система плата у државној управи.

 

Мера 3.1 (приоритетна област Побољшање хоризонталне координације)

Унапређење ефикасности процеса за припрему закона, подзаконских и других аката и стратешких и планских докумената.

Циљ мере је да се повећа ефикасност и ефективност процедура припреме закона, подзаконских и других аката, као и стратешких и планских докумената. Намера је да се у процедури припреме радних верзија прописа и планских докумената (пре фазе јавне расправе, односно пре њиховог усвајања на Влади) унапреди сарадња између органа и то на стручном нивоу, али да се истовремено тиме не умањи транспарентност у раду Владе.

 

Мера 3.2 (приоритетна област Побољшање хоризонталне координације)

Консолидација функција стратешког, оперативног и финансијског планирања и интерног надзора.

Циљ мере је да се унапреди стратешко и оперативно планирање и интерни надзор над процесом припреме стратешких и планских докумената на стручном нивоу. Намера је да се кроз измене постојећих прописа који уређују начела за унутрашњу организацију државне управе утврди обавеза органа да формирају, односно одреде запослене или унутрашњу организациону јединицу која ће бити задужена за вршење послова који су везани за пружање подршке и координацију у припреми и реализацији стратешких и оперативних планова, праћење и извештавању о степену остваривања дефинисаних организационих циљева, као и за интерну и екстерну комуникацију.

 

Мера 4.1 (приоритетна област Стратешко управљање људским ресурсима у јавној управи)

Задржавање кључних кадрова у државној управи.

Циљ мере је да се утврди оквир политике управљања кадровима у органима државне управе која би утврдила основне правце и могуће начине за унапређења у погледу стварања услова за развој каријере и задржавање кадрова, као и да се припреми детаљан план активности за спровођење политике задржавања кадрова. Стреми се успостављању усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређењу управљања људским ресурсима као посебног циља из Стратегије Реформе јавне управе.