Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Kvalitetniji posao za manje novca

Aleksandar Panovski, zamenik rukovodioca Grupe za podršku upravljanju promenama

 

Akcioni planovi za optimizaciju u devet resora javne uprave

 

Vlada Republike Srbije je u svom Akcionom planu za realizaciju Programa rada, koji je usvojila u oktobru 2017, kao jedan od prioriteta označila izradu akcionih planova za optimizaciju u devet resora.

MDULS koordinira rad na pripremi i sprovođenju Akcionog plana za horizontalnu optimizaciju koji se odnosi na sve organizacione oblike u javnom sektoru koji su odgovorni republičkoj vladi. Sačinjavanje vertikalnih akcionih planova predviđeno je za sledeće resore: finansije, zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, zapošljavanje, socijalno osiguranje, poljoprivreda i zaštita životne sredine. Osnovu za ove planove predstavljaju preporuke iz funkcionalnih analiza koje je u okviru prve faze projekta IPA EU 2014 „Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u RS 2015-2018“ pripremila Svetska banka.

Akcioni planovi za optimizaciju su strateški dokumenti koji sadrže ključne mere koje će se preduzeti u pomenutim resorima do kraja 2019, s ciljem da svoje aktivnosti obavljaju efikasnije i kvalitetnije, a sa raspoloživim resursima.

Mada su nadležnosti i aktivnosti svakog od resora različite, optimizacija uvek obuhvata promene u tri ključna segmenta: drugačije organizovanje poslova, jednostavnije procedure i promene koje se odnose na kadrove poput stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija, ili uključivanja novih stručnjaka u posao. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je za uspešnu realizaciju ciljeva najbolje ako se promene sprovode istovremeno u sve tri oblasti, objašnjava Aleksandar Panovski, zamenik rukovodioca Grupe za podršku upravljanju promenama (GPUP), koja deluje pod koordinacijom MDULS u okviru druge faze navedenog projekta, ali i neposredno sarađuje sa svim resornim ministarstvima.

„Sama promena propisa i procedura ne može da zaživi u praksi na način kako je to predviđeno, ako se ujedno ne uspostavi odgovarajuća organizacija za njenu primenu u pogledu nadležnosti i obaveza svakog od učesnika u toj proceduri, kao i pravovremena obuka kadrova za konkretne aktivnosti i sistem praćenja da li se one uspešno sprovode“, kaže Panovski.

 

Kuća se gradi od temelja

 

GPUP pruža podršku u sva tri navedena segmenta ističe naš sagovornik. „Konkretno, kada je reč o akcionim planovima za optimizaciju, naša podrška je usmerena na sve faze tog procesa. Prvo, podstičemo sve aktere da ta problematika bude u fokusu njihovih aktivnosti, kako bi se ispoštovali predviđeni rokovi za sačinjavanje planova, njihovo usvajanje i primenu. Potom, izuzetno je važno da pružimo pomoć u prepoznavanju prioriteta, odnosno šta su najvažniji ishodi planirane optimizacije. Naravno, i najbolje definisani ciljevi će ostati ’mrtvo slovo na papiru’ ukoliko se odgovarajuće i detaljno ne isplanira način njihove realizacije. U toj fazi naše aktivnosti su usmerene na korake koje je potrebno preduzeti – da li je za postizanje postavljenih ciljeva neophodna reorganizacija u nekom delu organizacije, šta ćemo da radimo po pitanju procedura, kako ćemo osposobiti kadrove za posao koji predstoji i kojim redosledom ćemo realizovati svaki od tih koraka. Nakon toga, pratimo kako se predviđene mere i aktivnosti realizuju. Postoje precizno utvrđeni pokazatelji uspeha šta je i koliko postignuto u određenom vremenskom periodu i da li to ’prolazno vreme’ obezbeđuje da se krajnji ciljevi realizuju u planiranom roku“.

Panovski slikovito objašnjava primenu koncepta upravljanja promenama na primeru iz svakodnevnog života „Kako se ponašamo kada gradimo kuću – nećemo krenuti od nabavke crepa, već od kopanja temelja“.

 

Neophodna je dvosmerna komunikacija

 

Kako će proteći sprovođenje akcionih planova za optimizaciju zavisi na prvom mestu od motivacije zaposlenih da se uključe u promene. „Da bismo to postigli, ključna je interna komunikacija“, ističe Panovski. Napominje da su pravovremene i jasne informacije preko potrebne kako bi se unutar resora pravilno razumelo šta su ciljevi optimizacije i kako će se odraziti na rad, ali i na zaposlene. „Uvek kada se uvode promene, njihov pratilac su određeni otpori. Otpor proizilazi iz straha, a strah je posledica neinformisanosti. Najgori je onaj strah da se u tom procesu može izgubiti posao“. Ukoliko se blagovremeno daju informacije šta se želi postići optimizacijom i šta se planira, te kakva je uloga u tome svakog pojedinca, prestaje i strah od nepoznatog. „Tada zaposleni mogu da shvate da predstojeća optimizacija može biti samo od koristi – da će lakše, jednostavnije a kvalitetnije obavljati svoje poslove“, pojašnjava naš sagovornik.

„Vrlo je važno da se uspostavi konsenzus oko toga šta su prioriteti i kako će se oni sprovoditi. Ono što mi, u GPUP između ostalog radimo je podsticanje diskusije između što većeg broja aktera od kojih će taj proces zavisiti direktno ili indirektno. To znači da je već prilikom određivanja ciljeva, a posebno mera i aktivnosti koje se planiraju za njihovo sprovođenje, bitno uključiti i zaposlene koji te poslove obavljaju na terenu. Od njih se mogu dobiti povratne informacije i korisni predlozi kako da se određena mera sprovede. Recimo, inspektori za bilo koji resor mogu pružiti najbolje informacije šta mogu biti prepreke na terenu, šta su njihovi uzroci i šta je potrebno da se uradi kako bi se isplanirane aktivnosti zaista i sprovele u praksi“.

 

Presudna politička podrška

 

Iskustva drugih javnih uprava u najbližem okruženju, dodaje Panovski, pokazuju da je za uspešno sprovođenje ciljeva u optimizaciji javne uprave bila presudna podrška i posvećenost najvišeg političkog vrha – predsednika Vlade i resornih ministara. „Tamo gde su oni bili usredsređeni da se planirane mere sprovedu – to je i urađeno, a tamo gde iz bilo kojih razloga to nije bio slučaj, akcioni planovi nisu postigli očekivane rezultate“.

Najvažnije vesti

Izgradnja kapaciteta i kompetencija na lokalnom nivou kao mehanizam upravljanja promenama

Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ove godine je među prioritetima reformskih procesa, najavljuje Saša Mogić, pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Efekti stručnog usavršavanja zaposlenih i rukovodilaca u procesu optimizacije

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK) iznosi dugačije mišljenje

Izrada operativnog plana za sprovođenje mere optimizacije u resoru poljoprivrede. Trening Upravljanje promenama za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor. Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]