Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

 

Učenje je kontinuiran proces

 

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Primera radi, u procesu optimizacije i restrukturiranja javne uprave, kao jednog od prioritetnih ciljeva reforme javne uprave, posebnu važnost ima stručno usavršavanje kadrova za uspešno postizanje postavljenih ciljeva. „Učenje je kontinuirani proces i ne prestaje sa sticanjem formalnog obrazovanja. Savremeni trendovi govore o stručnom usavršavanju kao načinu permanentnog unapređenja postojećih i sticanja novih znanja i veština zaposlenih u javnoj upravi. To je složen proces ako imamo u vidu da u upravi rade kadrovi različitih nivoa i stepena obrazovanja i obrazovnih profila kojima je potrebno obezbediti odgovarajući nivo i kvalitet stručnog usavršavanja, kako bi mogli da odgovore svakodnevnim izazovima sa kojima se susreću“, kaže Jasmina Benmansur, pomoćnica ministra za stručno usavršavanje u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

Povrh toga, složenost funkcionisanja javne uprave zahteva i naročitu podršku kadrovima koji tek započinju svoju karijeru u državnim organima, čemu će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja, najavljuje naša sagovornica. „Radi se na uspostavljanju odgovarajućih pravila na kojima će se zasnivati mentorska podrška, prenošenje kompletnih znanja, iskustava, sposobnosti i veština koje imaju državni službenici sa značajnim iskustvom i zapaženim i priznatim rezultatima u organu, na njihove kolege koji po prvi put zasnivaju radni odnos u ovom sistemu.“, kaže pomoćnica ministra i dodaje da će Nacionalna akdemija za javnu upravu u okviru svojih nadležnosti sprovoditi posebne programe obuke budućih mentora za rad na osposobljavanju  pripravnika.
Prvi programi koji će se realizovati

 

Osim uvodnih obuka, predviđeno je da Nacionalna akademija pruža kontinuiranu obuku za zaposlene koji već imaju radno iskustvo u javnoj upravi. Prema raspoloživim podacima, ukupan broj potencijalnih korisnika obuka je oko 43.000 zaposlenih u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na to, „ulažu se veliki napori da se obezbedi trajno adekvatno rešenje prostornih kapaciteta za sprovođenje ovih programa, kako u sedištu, tako i van sedišta Nacionalne akademije. Za to vreme, stavlјen joj je na raspolaganje prostor koji je do sada korišćen za sprovođenje opštih programa obuke državnih službenika. Kadrovski kapaciteti u početnoj fazi obezbeđeni su preuzimanjem zaposlenih koji su te poslove do donošenja Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, obavlјali u Službi za upravlјanje kadrovima, a finansijska sredstva za ovu namenu planirana su još u vreme pripreme zakona, tako da se njihovo obezbeđenje ostvaruje u skladu sa prethodno izvršenim procenama potrebnih sredstava za sprovođenje opštih programa obuke“, pojašnjava pomoćnica ministra.
Na pitanje ko mogu biti partneri Nacionalne akademije u sprovođenju obuka, kako bi se obezbedili raznolikost i kvalitet, Jasmina Benmansur ističe da ova institucija, po pravilu, samostalno izvodi opšte programe obuke, a ako nema odgovarajućeg predavača ili dovolјan broj odgovarajućih predavača ili ako se time umanjuje trošak izvođenja programa bez uticaja na kvalitet, može ih izvoditi i u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili sa drugim sprovodiocima programa koje sama akredituje, u skladu sa uslovima za akreditaciju koji će obezbediti jednak pristup svim licima koji žele da ostvare saradnju sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu.
Podrška rukovodiocima i na lokalu 

 

S obzirom da je Nacionalna akedemija tek na početku svog rada, u narednom periodu posebna pažnja biće posvećena pripremi opštih programa obuke – Uvodni program obuke, Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i Program obuke rukovodilaca, kako bi se obezbedilo da sa njihovom realizacijom započne već u 2019. godini, objašnjava naša sagovornica.

Ona napominje da su pogrami stručnog usavršavanja rukovodilaca do sada sprovođeni samo u sistemu državne uprave, a da će se, shodno novim zakonskim rešenjima, ubuduće ovakva obuka realizovati i za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. „Cilј programa jeste da se licima na rukovodećim radnim mestima u jedinicama lokalne samouprave obezbedi razvoj individualnih potencijala i podrška upravlјanju karijerom za uspešno rukovođenje organom i sprovođenje javnih politika“.
Obrazovanje dostupno svim javnim službenicima 

 

Sistem za merenje rezultata sprovedenih obuka, kroz iskazani učinak svakog zaposlenog koji je pohađao konkretan program, takođe je osmišljen na način koji treba da obezbedi što sveobuhvatniju i objektivniju procenu. „Stoga će se postignuti efekti meriti kroz godišnje ocene neposrednog rukovodioca o uticaju pohađanja obuka na unapređenje obavlјanja posla, ocene polaznika o realizovanom programu, ocene realizatora programa i ocene Programskog saveta Nacionalne akademije“, kaže Jasmina Benmansur i dodaje: „Sve ovo važiće i za vrednovanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih jedinicama lokalne samouprave, s tim što će svoju ocenu davati i Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave“.
Upitana koje su to najveće koristi za zaposlene koji će se ubuduće usavršavati kroz novi sistem obuka i kako se to može odraziti na njihov profesionalni napredak, naša sagovornica odgovara: „Sistemska rešenja koja su uspostavljena obezbeđuju plansko usmeravanje razvoja ove oblasti, kao i celovitost i jednoobraznost u pripremi, sprovođenju i vrednovanju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi. Prvi put, pravo na stručno usavršavanje biće dostupno u istom obimu i kvalitetu zaposlenima u državnim organima i u jedinicama lokalne samouprave, što će doprineti unapređenju njihovih znanja, veština i sposobnosti, kao i nivoa kompetencija za uspešnije obavljanje poslova radnih mesta na koje su raspoređeni“. Prema njenoj oceni, takav pristup obuci zaposlenih u javnoj upravi pozicionira stručno usavršavanje kao jedan od ključnih elemenata u razvoju kadrovskih kapaciteta, što će zaposlenima otvoriti veće mogućnosti za profesionalno napredovanje i obezbediti preko potrebne kompetencije za uspeh reformi u javnoj upravi.

 

Najvažnije vesti

Izgradnja kapaciteta i kompetencija na lokalnom nivou kao mehanizam upravljanja promenama

Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ove godine je među prioritetima reformskih procesa, najavljuje Saša Mogić, pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Efekti stručnog usavršavanja zaposlenih i rukovodilaca u procesu optimizacije

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK) iznosi dugačije mišljenje

Izrada operativnog plana za sprovođenje mere optimizacije u resoru poljoprivrede. Trening Upravljanje promenama za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor. Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]