Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji je učinkovit, efikasan i ekonomičan.

Izgradnja kapaciteta i kompetencija na lokalnom nivou kao mehanizam upravljanja promenama

Promena organizacione kulture zahteva nova znanja i veštine

Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ove godine je među prioritetima reformskih procesa, najavljuje Saša Mogić, pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Za dalje aktivnosti od posebne je važnosti prethodno uspostavljen sistem stručnog usavršavanja na nacionalnom nivou i njegova primena koja će se zasnivati na radu i međusobnoj saradnji Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i Nacionalne akademije za javnu upravu.
Mogić podseća da je Savet, koji povezuje lokalne i centralne vlasti kako bi se obezbedio kompetentan sistem za sve oblike stručnog usavršavanja zaposlenih u lokalnoj administraciji, prošle godine izradio kriterijume za predavače i pokrenuo proces akreditacije raspisivanjem javnog poziva na koji je do kraja decembra pristiglo 378 prijava. Istovremeno, formiranjem Nacionalne akademije za javnu upravu, dodatno će se unaprediti kriterijumi kako bi se obezbedilo da programi zaista odgovaraju potrebama zaposlenih na lokalu i da zadovolje traženi kvalitet, kaže Mogić i dodaje: „Osim toga, opštine i gradovi imaju mogućnost da Nacionalnoj akademiji povere sprovođenje posebnih programa obuka i time reše značajan deo pitanja u pogledu njihove organizacije i sprovođenja“.
Usklađivanje standardizacije i lokalnih različitosti  

Budući da lokalne samouprave rade u veoma različitim okolnostima, od ekonomske razvijenosti do dostupnosti kadrova, Mogić naglašava da je neophodno usaglasiti dva cilja: standardizaciju u postupanju svih organa lokalne vlasti, koja će biti zasnovana na zakonitosti i stručnosti zaposlenih, i sprovođenje programa koji će odgovarati specifičnim potrebama lokalnih samouprava.
U pogledu standardizacije, sprovode se opšti programi za sve zaposlene koji se bave stručnim poslovima vezanim za kreiranje i primenu strateških dokumenata i propisa koji će obezbediti poštovanje zakona i njihovo dalje prilagođavanje EU regulativi, dok su sektorski programi namenjeni usavršavanju u oblastima iz izvornog delokruga jedinica lokalne samouprave, koji su im povereni sektorskim zakonima uključujući i njihovo kadrovsko jačanje.

Istovremeno, kreiraju se posebni programi koji će odgovoriti na specifične potrebe lokalnih samouprava i njihovih zaposlenih. Mogić navodi da, prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“ među 100 jedinica lokalne samouprave, osim obuka koje se odnose na uvođenje e-uprave, zaposleni su iskazali najveće interesovanje za obuke vezane za pripremu i sprovođenje projekata i primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Slede zatim obuke koje se odnose na lokalni ekonomski razvoj i privlačenje investicija, finansijsko upravljanje i kontrolu, upravljanje ljudskim resursima, te na sticanje različitih poslovnih i ličnih veština.  Projekat je realizovan finansijskim sredstvima EU i Saveta Evrope uz aktivno učešće zaposlenih u SKGO i MDULS.

 

 

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS: Standardizacija kvaliteta

„Za uspostavljanje jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja, na nacionalnom nivou, bilo je neophodno da se obrazuje jedno stručno telo koje bi, s jedne strane, predstavljalo vezu lokalnih i centralnih organa vlasti i s druge strane, telo koje bi imalo kapacitet da na stručan način uspostavi sve najznačajnije elemente stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS. Savet koji je sastavljen na paritetnom principu, od predstavnika lokalne samouprave i predstavnika koje imenuje Vlada, prati potrebe lokalnih samouprava u oblasti stručnog usavršavanja, pruža stručnu pomoć i daje mišljenja o posebnim programima stručnog usavršavanja koje predlažu i pripremaju jedinice lokalne samouprave, daje preporuke o sadržini i načinu sprovođenja opštih programa stručnog usavršavanja kako bi bili prilagođeni potrebama lokalnih samouprava.

 

Obezbeđivanje ključnih resursa za edukaciju

 

Upitan po kojim kriterijumima se biraju polaznici za posebne programe obuka, naš sagovornik kaže da se shodno godišnjim ciljevima i iskazanim potrebama, to radi u saradnji sa neposrednim rukovodiocima, kao i da u tome aktivno učestvuju službe za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama. On očekuje i da će tokom ove godine Nacionalna akademija akreditovati veći broj programa za stručno usavršavanje kojima se obuhvataju najznačajnije nadležnosti opština i gradova, što će takođe uticati na odabir polaznika.

 

S druge strane, radi preciznog utvrđivanja kakvi su neposredni i dugoročni efekti realizovanih obuka uspostavljen je detaljan sistem spoljne i unutrašnje evaluacije, koja uključuje i ocene samih polaznika. Pomoćnik ministra naglašava da je najvažniji preduslov za uspeh – motivacija zaposlenih da se dodatno obrazuju i jasno razumeju šta njima, kao javnim službenicima, donosi uloženi trud.

 

„Zato posebno ohrabruju odgovori zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji pokazuju da su ispitanici veoma svesni da im stručno usavršavanje omogućava da novim znanjima unaprede rad svoje opštine ili grada, što njima daje veće garancije da će zadržati svoje radno mesto, ili napredovati“, ocenjuje Mogić i dodaje da će se uložiti dodatni napori kako bi se obezbedilo odgovarajuće stručno usavršavanje u lokalnim sredinama u kojima, usled nedostatka odgovarajućih kadrova, jedan zaposleni obavlja poslove iz više različitih oblasti.

 

Na pitanje kakve su finansijske, organizacione i kadrovske mogućnosti da se uspostavi kontinuitet u stručnim obukama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, Mogić odgovara da je upravo to jedan od ciljeva Nacionalne akademije. Prema njegovim rečima, ove godine će se intenzivno raditi na razvoju kapaciteta ove institucije, ali će se započeti i sa sprovođenjem edukativnih programa i to, najverovatnije, prvo na lokalnom nivou, budući da su oni već osmišljeni u saradnji sa Savetom za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Mogić očekuje da će ta saradnja doprineti da i donatorski programi namenjeni edukaciji ubuduće budu prilagođeniji potrebama lokalnih samouprava.
 

„Sistem stručnog usavršavanja koji uspostavljamo, predstavlja spoj aktivnosti koje sprovode Nacionalna akademija i Savet za sve zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, realizacijom opštih programa stručnog usavršavanja i aktivnosti službi za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim upravama koje, zajedno sa rukovodiocima, planiraju obuke za svakog zaposlenog, zavisno od potreba obavljanja poslova određenog radnog mesta i potreba za unapređenjem ličnih znanja i veština.“

 

Najvažnije vesti

Izgradnja kapaciteta i kompetencija na lokalnom nivou kao mehanizam upravljanja promenama

Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i ove godine je među prioritetima reformskih procesa, najavljuje Saša Mogić, pomoćnik ministra za sistem lokalne samouprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)

Uloga jedinstvenog sistema stručnog usavršavanja u reformi javne uprave

Kada se diskutuje o tome kakva su nam znanja i veštine danas potrebni da bismo razumeli sve brže promene koje se oko nas dešavaju i u skladu sa njima uspešno obavljali svoj posao, u najširoj javnosti se gotovo po pravilu akcentuju potrebe privatnog sektora. To pitanje je, međutim, posebno važno u javnoj upravi, koja svojim radom u ogromnoj meri utiče na kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta.

Efekti stručnog usavršavanja zaposlenih i rukovodilaca u procesu optimizacije

Suprotno pojednostavljenoj slici koja se posebno nameće u medijima da proces optimizacije i restrukturiranja u javnoj upravi, kao najvažnijeg segmenta aktuelnih reformi, počinje i završava smanjenjem broja državnih organa i institucija i zaposlenih u njima, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima (SUK) iznosi dugačije mišljenje

Izrada operativnog plana za sprovođenje mere optimizacije u resoru poljoprivrede. Trening Upravljanje promenama za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja

Grupa za podršku upravljanju promenama održala je u utorak, 3. aprila 2018. godine u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu trening Primena koncepta upravljanja promenama u izradi operativnog plana za sprovođenje mera iz Akcionog plana za optimizaciju u poljoprivredi za zaposlene u Upravi za agrarna plaćanja i Upravi za trezor. Cilj obuke je jačanje kapaciteta […]