Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Предуслов за успешне реформе су компетентни људи

Крајњи циљ актуелне реформе јавне управе је пружање ефикасних услуга грађанима и привреди. Основа за релизацију тог циља јесте креирање и примена одговарајућих прописа, а актуелни примери су промена управног поступка, инспекцијског надзора и регулаторне промене у развоју електронске управе. Намера је да се кроз различите области деловања државних институција олакшају грађанима и привреди спровођење административних процедура и учине их транспарентним. У том процесу је од изузетне важности улога сваког државног службеника, јер је суштина ефикасног јавног сервиса заснована на правилној примени прописа и на партнерском односу са грађанима и привредом.

Тај циљ, уједно, захтева и одговарајућу подршку запосленима у јавној управи, пре свега у погледу њиховог професионалног усавршавања. Неопходно је успоставити јединствен систем обука које треба да буду што свеобухватније и да по својој намени и квалитету одговарају реалним потребама. Управо то је главна сврха доношења Закона о Националној академији за јавну управу и успостављања система стручног усавршавања у целој јавној управи, и на централном и на локалном нивоу. Обука службеника у локалу је посебно важна, нарочито у области управљања пројектима, како би се средства из ЕУ фондова, од којих је највећи део опредељен за подршку локалним самоуправама, оптимално искористила.

 

Шта су приоритети Академије?

 

Главни задатак Академије је да припреми стручну методологију и инструменте који ће обезбедити сповођење обука у континуитету а да оне, истовремено, могу да се прилагођавају актуелним потребама, потом да припреми и спроведе опште програме стручног усавршавања и на крају, да процењује њихову успешност. Те потребе ће се процењивати сходно стратешким обавезама које је наша земља преузела у међународним односима, у складу са захтевима националних политика и одговарајуће примене закона, али и са проценама самих службеника о томе шта им је од знања и вештина потребно да би свој посао обављали стручније и ефикасније.

Академија ће спроводити различите врсте обука, за приправнике, запослене са већ стеченим искуством у државној управи, али и за руководиоце, како би се јавна управа додатно професионализовала и деполитизовала и обезбедило поштовање јавног интереса. Усвојена је систематизација и структура радних места, ради се на обезбеђењу буџета и простора који ће по својој функционалности омогућити да се примењују најсавременије методе у стручном усавршавању одраслих. Договорени су и први пројекти за подршку успостављању потребних капацитета Академије, у сарадњи са представницима ЕУ, УНДП-а и ОЕБС-а у Србији, а у току су разговори и са другим донаторима.

Потребно је да се обезбеде стручни и мотивисани предавачи, са радним искуством у државној управи, али и ван ње. То је једини начин да се спроводи свеобухватна а квалитетна обука за различите групе полазника: државних службеника надлежних за вођење управног поступка, инспектора, службеника који су задужени за процес интеграција у ЕУ, програмирање и коришћење ЕУ фондова, затим оних који се баве финансијама, који обављају послове управљања кадровима и других запослених у различитим делатностима јавне управе.

 

Добитак за све

 

Значајан корак реформе јавне управе је увођење оквира компетенција у систем управљања људским ресурсима, с циљем да знања стечена у формалном систему образовања постану примењивија уз стицање практичних знања и вештина. Академија ће у складу са тим креирати програме за унапређење потребних компетенција, од дигиталне писмености и других вештина које рад чине делотворнијим, до опхођења на радном месту.

Систем компетенција ће, кроз успостављање стандардизације и транспарентности, запосленима олакшати рад и омогућити да он буде квалитетнији, а истовремено обезбедити да постигнути учинак буде видљивији. Са даљим развојем овог концепта обука, Академији се могу поверити и други задаци, као што је осмишљавање стручних испита за лиценцирање одређених категорија запослених, за напредовање у служби и развој каријере.

Да би се све то постигло, од изузетне важности је да се упостави потребна технолошка подршка, односно да пословне процесе у Академији у највећој мери дигитализујемо. То ће рад ове институције учинити ефикаснијим, а запосленима у администрацији омогућити да, користећи предности нових технологија, боље и лакше ускладе едукацију са својим свакодневним обавезама на радном месту. Такав приступ директно утиче на то да се уз мање трошкове обезбеди квалитетнији и флексибилнији систем обуке. Као пример могу да наведем могућност да се службеници електронски информишу о актуелним програмима које Академија нуди и да се на исти начин пријаве за похађање конкретног програма, а размишља се и о примени нових дигиталних метода које едукацију чине ефикаснијом. Један од главних задатака новог система стручног усавршавања је да мотивишемо запослене да свој посао сагледају као посао од јавног интереса, који помаже грађанима и привреди да и сами буду бољи и ефикаснији у свом доприносу друштву. Да би државни службеници могли да одговоре таквом задатку, неопходно их је оспособити да прате и примењују бројне промене у регулативи и да правилно разумеју природу нових правних института који постављају у први план заштиту интереса грађана и привреде. Коначно, треба прихватити
неопходност дигиталног начина рада и увести управу без папира.

Први корак у томе јесте разумевање свих тих процеса и неопходних промена са становишта дугорочног добитка за све – за државне службенике, грађане и привреду. То је веома сложен задатак и није га лако спровести, али управо у томе Академија може највише да нам помогне.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.