Управљање променама

Модерна и рационална држава заснива се на јавном сектору који је учинковит, ефикасан и економичан.

Улога јединственог система стручног усавршавања у реформи јавне управе

Јасмина Бенмансур, помоћница министра за стручно усавршавање у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

Када се дискутује о томе каква су нам знања и вештине данас потребни да бисмо разумели све брже промене које се око нас дешавају и у складу са њима успешно обављали свој посао, у најширој јавности се готово по правилу акцентују потребе приватног сектора. То питање је, међутим, посебно важно у јавној управи, која својим радом у огромној мери утиче на квалитет друштвеног и пословног амбијента.

Примера ради, у процесу оптимизације и реструктурирања јавне управе, као једног од приоритетних циљева реформе јавне управе, посебну важност има стручно усавршавање кадрова за успешно постизање постављених циљева. „Учење је континуирани процес и не престаје са стицањем формалног образовања. Савремени трендови говоре о стручном усавршавању као начину перманентног унапређења постојећих и стицања нових знања и вештина запослених у јавној управи. То је сложен процес ако имамо у виду да у управи раде кадрови различитих нивоа и степена образовања и образовних профила којима је потребно обезбедити одговарајући ниво и квалитет стручног усавршавања, како би могли да одговоре свакодневним изазовима са којима се сусрећу“, каже Јасмина Бенмансур, помоћница министра за стручно усавршавање у Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС).

Поврх тога, сложеност функционисања јавне управе захтева и нарочиту подршку кадровима који тек започињу своју каријеру у државним органима, чему ће се у наредном периоду посветити посебна пажња, најављује наша саговорница. „Ради се на успостављању одговарајућих правила на којима ће се заснивати менторска подршка, преношење комплетних знања, искустава, способности и вештина које имају државни службеници са значајним искуством и запаженим и признатим резултатима у органу, на њихове колеге који по први пут заснивају радни однос у овом систему“, каже помоћница министра и додаје да ће Национална акдемија за јавну управу у оквиру својих надлежности спроводити посебне програме обуке будућих ментора за рад на оспособљавању приправника.

 

Први програми који ће се реализовати

 

Осим уводних обука, предвиђено је да Национална академија пружа континуирану обуку за запослене који већ имају радно искуство у јавној управи. Према расположивим подацима, укупан број потенцијалних корисника обука је око 43.000 запослених у органима државне управе и јединицама локалне самоуправе. С обзиром на то, „улажу се велики напори да се обезбеди трајно адекватно решење просторних капацитета за спровођење ових програма, како у седишту, тако и ван седишта Националне академије. За то време, стављен јој је на располагање простор који је до сада коришћен за спровођење општих програма обуке државних службеника. Кадровски капацитети у почетној фази обезбеђени су преузимањем запослених који су те послове до доношења Закона о Националној академији за јавну управу, обављали у Служби за управљање кадровима, а финансијска средства за ову намену планирана су још у време припреме закона, тако да се њихово обезбеђење остварује у складу са претходно извршеним проценама потребних средстава за спровођење општих програма обуке“, појашњава помоћница министра.

На питање ко могу бити партнери Националне академије у спровођењу обука, како би се обезбедили разноликост и квалитет, Јасмина Бенмансур истиче да ова институција, по правилу, самостално изводи опште програме обуке, а ако нема одговарајућег предавача или довољан број одговарајућих предавача или ако се тиме умањује трошак извођења програма без утицаја на квалитет, може их изводити и у сарадњи са другим јавно признатим организаторима активности образовања одраслих или са другим спроводиоцима програма које сама акредитује, у складу са условима за акредитацију који ће обезбедити једнак приступ свим лицима који желе да остваре сарадњу са Националном академијом за јавну управу.

 

Подршка руководиоцима и на локалу

 

С обзиром да је Национална акедемија тек на почетку свог рада, у наредном периоду посебна пажња биће посвећена припреми општих програма обуке – Уводни програм обуке, Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника и запослених у јединицама локалне самоуправе и Програм обуке руководилаца, како би се обезбедило да са њиховом реализацијом започне већ у 2019. години, објашњава наша саговорница.

Она напомиње да су програми стручног усавршавања руководилаца до сада спровођени само у систему државне управе, а да ће се, сходно новим законским решењима, убудуће оваква обука реализовати и за запослене у јединицама локалне самоуправе. „Циљ програма јесте да се лицима на руководећим радним местима у јединицама локалне самоуправе обезбеди развој индивидуалних потенцијала и подршка управљању каријером за успешно руковођење органом и спровођење јавних политика“.

 

Образовање доступно свим јавним службеницима

 

Систем за мерење резултата спроведених обука, кроз исказани учинак сваког запосленог који је похађао конкретан програм, такође је осмишљен на начин који треба да обезбеди што свеобухватнију и објективнију процену. „Стога ће се постигнути ефекти мерити кроз годишње оцене непосредног руководиоца о утицају похађања обука на унапређење обављања посла, оцене полазника о реализованом програму, оцене реализатора програма и оцене Програмског савета Националне академије“, каже Јасмина Бенмансур и додаје: „Све ово важиће и за вредновање програма стручног усавршавања запослених јединицама локалне самоуправе, с тим што ће своју оцену давати и Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе“.

Упитана које су то највеће користи за запослене који ће се убудуће усавршавати кроз нови систем обука и како се то може одразити на њихов професионални напредак, наша саговорница одговара: „Системска решења која су успостављена обезбеђују планско усмеравање развоја ове области, као и целовитост и једнообразност у припреми, спровођењу и вредновању програма стручног усавршавања запослених у јавној управи. Први пут, право на стручно усавршавање биће доступно у истом обиму и квалитету запосленима у државним органима и у јединицама локалне самоуправе, што ће допринети унапређењу њихових знања, вештина и способности, као и нивоа компетенција за успешније обављање послова радних места на које су распоређени“. Према њеној оцени, такав приступ обуци запослених у јавној управи позиционира стручно усавршавање као један од кључних елемената у развоју кадровских капацитета, што ће запосленима отворити веће могућности за професионално напредовање и обезбедити преко потребне компетенције за успех реформи у јавној управи.

Најважније вести

Тродневна радионица у Аранђеловцу Управљање променама у процесу реструктурирања и оптимизације јавне управе у Републици Србији 2019-2020

Група за подршку управљању променама окупила је кључне предтсавнике институција ( Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде..

Радионица Спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања

Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору запошљавања, у понедељак 14. јануара 2019. године у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Дијалог о напретку спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору социјалне заштите, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Како напредује спровођења Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања

У понедељак, 14. јануара 2019. године Група за подршку управљању променама одржала је радионицу Спровођење Акционог плана за оптимизацију у ресору обавезног социјалног осигурања, у просторијама Министарства за државну управу и локалну самоуправу.