Управљање променама

Акциони план за хоризонталну оптимизацију

Акциони план је израђен на основу Хоризонталне функционалне анализе обухвата 7 мера које ће се реализовати у кратком року, до краја 2018. године, са очекиваним резултатима који се намеравају остварити за то време. Састоји се од четири целине (области деловања), које су препознате на основу кључних налаза из Хоризонталне функционалне анализе коју је израдила Светска банка и приоритета државне
управе у наредном периоду.

Акциони план за оптимизацију на основу препорука из документа Светске банке

Акциони план ХФА – табеларни приказ