Upravljanje promenama

Akcioni plan za horizontalnu optimizaciju

Akcioni plan je izrađen na osnovu Horizontalne funkcionalne analize obuhvata 7 mera koje će se realizovati u kratkom roku, do kraja 2018. godine, sa očekivanim rezultatima koji se nameravaju ostvariti za to vreme. Sastoji se od četiri celine (oblasti delovanja), koje su prepoznate na osnovu ključnih nalaza iz Horizontalne funkcionalne analize koju je izradila Svetska banka i prioriteta državne
uprave u narednom periodu.

Akcioni plan za optimizaciju na osnovu preporuka iz dokumenta Svetske banke

Akcioni plan HFA – tabelarni prikaz