Upravljanje promenama

Moderna i racionalna država zasniva se na javnom sektoru koji daje rezultate, efikasan je i ekonomičan.

O projektu

Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018 projekat je koji sprovodi MDULS, uz podršku Svetske banke, a finansira se iz IPA 2014 programa Evropske unije. Detaljno preispitivanje efikasnosti i kvaliteta pružanja usluga u ključnim resorima javne uprave kao što su zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, rad i zapošljavanje, finansije i poljoprivreda kao i multidisciplinarni pregled kadrovskih i upravljačkih praksi u državnoj upravi u fokusu su projekta.

 

 

Glavni cilj projekta:

Unapređenje organizacionih i funkcionalnih struktura u sistemu javne uprave putem procesa optimizacije koji se sprovodi u nekoliko podsistema javne uprave, praćen komunikacionom strategijom.

 

Svetska banka je uradila horizontalnu funkcionalnu analizu za „Državnu upravu plus“ kao i vertikalne funkcionalne analize izabranih resora, kao osnovu za dalji proces unapređivanja rada i efikasnosti javne uprave.

 

Izabrani resori gde su urađene vertikalne funkcionalne analize – VFA:

  • prosveta
  • finansije
  • zdravlje
  • zapošljavanje
  • socijalna zaštita
  • obavezno socijalno osiguranje
  • poljoprivreda i zaštita životne sredine

 

Vlada Republike Srbije posvećena je sprovođenju sistemskih strukturnih reformi u okviru javne uprave kao osnove u postavljanju moderne i racionalne države čiji javni sektor je zasnovan na rezultatima, efikasnosti, ekonomičnosti.

 

Strateški okvir za stvaranje efikasne javne uprave:

Dva dokumenta, Strategija za reformu javne uprave (usvojena 2014) i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2015-2017 (usvojen marta 2015) čine strateški okvir za stvaranje efikasne javne uprave koja pruža kvalitetne usluge svojim građanima i građankama.

 

Dve glavne komponente projekta:

1) Prva u okviru koje je urađena serija funkcionalnih analiza za čije je sprovođenje odgovorna Svetska banka;

2) Druga za čije sprovođenje je odgovoran MDULS i podrazumeva aktivnosti za podršku sprovođenju preporuka iz funkcionalnih analiza.

 

Grupa za podršku upravljanju promenama (GPUP)

MDULS je okviru druge komponente formirao Grupu za podršku upravljanju promenama (GPUP) sa ciljem da se podrži optimizacija javne uprave kreiranjem i realizacijom strategije za upravljanje promenama. Grupa pruža kontinuiranu savetodavnu i dodatnu neophodnu ekspertsku podršku MDULS-u i relevantnim telima u pripremi, koordinaciji, sprovođenju, „transponovanju“ i komuniciranju preporuka iz funkcionalnih analiza sa ciljem unapređenja orgnizacije i rada ključnih resora javne uprave.

 

Koordinator projekta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – MDULS ima ulogu koordinatora u ovom procesu, dok su sva ministarstva podjednako uključena u proces rada na unapređenju organizacionih i funkcionalnih struktura u sistemu javne uprave putem procesa optimizacije.

 

Konsultanti:

Aleksandar Panovski, rukovodilac Grupe za podršku upravljanju promenama

Ilenija Vukosav, ekspert za organizaconi dizajn i pravna pitanja

Milica Jovanović, ekspert za razvoj ljudskih resursa