Moderna država je racionalna država

Reforma javne uprave

Vlada Republike Srbije pokrenula je temeljan proces reforme javnog sektora.  Prioritet je sprovođenje sistemske strukturne reforme u okviru javne uprave sa ciljem da se postavi jaka osnova za modernu i racionalnu državu. Javni sektor moderne države usklađene sa evropskim standardima kojim su okrenuti napori u okviru procesa EU integracija podrazumeva učinkovite, efikasne, ekonomične, kvalitetne usluge za građane i privredu.

Nova Strategija za reformu javne uprave usvojena je početkom 2014. godine. Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2015 – 2017 usvojen je u martu 2015. Ova dva dokumenta pružaju strateški okvir za proces stvaranja efikasne javne uprave koja pruža kvalitetne usluge.

Strategija kao organski deo započetih reformskih procesa bavi se unapređenjem učinka i efikasnosti javne uprave putem restrukturiranja organizacionih struktura. Usmerena je pored vertikalne i na reorganizaciju horizontalnih struktura koje se odnose pre svega na unapređenje kreiranja politike i koordinacije, planiranje budžeta, jačanje sistema javnih nabavki, sistema javne službe i upravljanja kadrovima, borbu protiv korupcije, kao i doprinos nezavisnih državnih tela. Posebna pažnja posvećena je harmonozaciji Strategije sa procesom EU integracija.

Proces reforme javnog sektora fokusiran je:

 • Kratkoročno na smanjenje troškova javne uprave i fiskalnu konsolidaciju
 • Dugoročno na optimizaciju i modernizaciju javne uprave.

Nije lako ni jednostavno menjati način rada i potrebno je angažovanje svih dostupnih resursa. Neophodna je u tom procesu bolja organizacija posla i modernizacija načina rada.

Šta želimo da postignemo reformom?

Unapređenje organizacionih i funkcionalnih sistema javne uprave

 • Optimizacija javne uprave (rightsizing)
 • Decentralizacija i dekoncentracija
 • Planiranje, kreiranje i koordinacija javnih politika
 • E-uprava

Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima

 • Reforma plata u javnoj upravi
 • Reforma službeničkog sistema i stvaranje javnoslužbeničkog sistema  – depolitizacija i profesionalizacija

Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama

 • Reforma javnih finansija i unapređenje procesa planiranja i pripreme budžeta
 • Interna revizija i unapređenje rada budžetske inspekcije
 • Unapređenje sistema javnih nabavki

Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja usluga

 • Unapređenje procesa izrade propisa
 • Unapređenje upravnih procedura (delotvornost, efikasnost, ekonomičnost)

Povećanje transparentnosti, unapređenje etičkih standarda i odgovornosti u obavljanju poslova javne uprave

 • Otvorenost i javnost uprave
 • Etički standardi i smanjenje korupcije