Mere za sprovođenje preporuka Horizontalne funkcionalne analize Državna uprava plus za period 2017-2018.

Reformski procesi (HFA)

Mere za sprovođenje preporuka Horizontalne funkcionalne analize Državna uprava plus za period 2017-2018.

 

Svaka od ukupno 7 mera usaglašena je sa principima savremene javne uprave. Sve mere su definisane u okviru 4 celine (oblasti delovanja).  Kod svake pojedinačne mere određen je organ (institucija) koji će se smatrati odgovornim (vodećim) za realizaciju i koordinaciju aktivnosti u sprovođenju mere, kao i partnerske institucije od kojih se očekuje puna saradnja sa vodećom.

Sve planirane mere dovode do izmena u regulativi, što je neophodna osnova za ostvarenje planiranog rezultata.

 

Mera 1.1 (prioritetna oblast Organizaciona transparentnost)

Unapređeno upravljanje institucionalnim razvojem za proces evropskih integracija.

Cilj mere je da se proces optimizacije uskladi sa potrebama koje proizilaze iz procesa evropskih integracija. Predviđeno je da se unaprede mehanizmi planiranja i jačanja institucionalnih kapaciteta koji su neohodni za usaglašavanje sa propisima EU, istovremeno realizuju reformski ciljevi koji se odnose na povećanje pravne sigurnosti, unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga i obezbedi što transparentniji proces izrade i sprovođenja regulative.

 

Mera 2.1 (prioritetna oblast Unapređenje organizacione strukture javne uprave)

Postizanje optimalnog odnosa broja zaposlenih koji rade na osnovnim i onih koji rade na zajedničkim/pratećim funkcijama u državnoj upravi.

Cilj mere je veća finansijska održivost i funkcionalnije upravljanje u daljem toku Reforme javne uprave. Bolja alokacija kadrova i reorganizacija u organima kroz primenu ove mere obezbediće sprovođenje utvrđenih politika i doslednu primenu propisa. Ujedno, mera omogućava da napori oko modernizacije u obavljanju poslova u javnom sektoru omoguće ostvarivanje i neophodnih ušteda.

 

Mera 2.2 (prioritetna oblast Unapređenje organizacione strukture javne uprave)

Uspostavljanje jasnih pravila, kriterijuma i uslova za osnivanje novih organizacionih oblika u javnom sektoru, kako bi se smanjilo osnivanje organizacionih oblika sa malim brojem zaposlenih.

Cilj mere je precizno predvideti obaveze predlagača propisa u zakonodavnom postupku, u slučaju kada se predlaže formiranje nove institucije. Svaki predlagač morao bi posebno da navede i obrazloži razloge za formiranje nove institucije, koji su to novi poslovi koje ta nova institucija treba da obavlja, zašto neka postojeća institucija ne može ili ne treba da obavlja te poslove, kakve efekte će takvo formiranje izazvati u pogledu koordinacije, kakva će biti međusobna saradnja institucija koje obavljaju slične funkcije ili funkcije u okviru iste oblasti, kako će biti rešeno pitanje nadzora i izveštavanja o radu nove institucije, koji troškovi će nastati usled toga, kakav je kadrovski plan za novu instituciju i drugo.

 

Mera 2.3 (prioritetna oblast Unapređenje organizacione strukture javne uprave)

Optimizacija unutrašnje organizacione strukture organa državne uprave službama Vlade i službama upravnih okruga.

Cilj mere je da se smanji postojeći broj hijerarhijskih nivoa (trenutno ih može biti i do šest) i da se normira pravilo da jedan rukovodilac može uspešno da rukovodi sa najmanje 5 zaposlenih (1:5), odnosno, nepostojanje grupe kao unutrašnje organizacione jedinice. Grupa se može formirati odlukom rukovodioca organa kada specifične potrebe posla to budu zahtevale, ali ne predstavlja organizacionu jedinicu koja se može sistematizovati. Za formiranje grupe neophodno je najmanje 5 zaposlenih koji ne smeju biti locirani u okviru iste organizacione jedinice. Realizacijom ove mere unapredila bi se i optimizovala unutrašnja organizacione struktura organizacionih oblika u javnoj upravi, optimizovao bi se i broj zaposlenih. Implementacijom ove mere skraćuju se i pojedostavljuju linije komunikacije i odlučivanja i ubrzava se rad institucija. Neophodno uslov za ostvarivanje svih pozitivnih efekata ove mere je da se istovremeno uspostavi politika zadržavanja kvalitetnih kadrova (tzv. „retention policy”) i izvrši reforma sistema plata u državnoj upravi.

 

Mera 3.1 (prioritetna oblast Poboljšanje horizontalne koordinacije)

Unapređenje efikasnosti procesa za pripremu zakona, podzakonskih i drugih akata i strateških i planskih dokumenata.

Cilj mere je da se poveća efikasnost i efektivnost procedura pripreme zakona, podzakonskih i drugih akata, kao i strateških i planskih dokumenata. Namera je da se u proceduri pripreme radnih verzija propisa i planskih dokumenata (pre faze javne rasprave, odnosno pre njihovog usvajanja na Vladi) unapredi saradnja između organa i to na stručnom nivou, ali da se istovremeno time ne umanji transparentnost u radu Vlade.

 

Mera 3.2 (prioritetna oblast Poboljšanje horizontalne koordinacije)

Konsolidacija funkcija strateškog, operativnog i finansijskog planiranja i internog nadzora.

Cilj mere je da se unapredi strateško i operativno planiranje i interni nadzor nad procesom pripreme strateških i planskih dokumenata na stručnom nivou. Namera je da se kroz izmene postojećih propisa koji uređuju načela za unutrašnju organizaciju državne uprave utvrdi obaveza organa da formiraju, odnosno odrede zaposlene ili unutrašnju organizacionu jedinicu koja će biti zadužena za vršenje poslova koji su vezani za pružanje podrške i koordinaciju u pripremi i realizaciji strateških i operativnih planova, praćenje i izveštavanju o stepenu ostvarivanja definisanih organizacionih ciljeva, kao i za internu i eksternu komunikaciju.

 

Mera 4.1 (prioritetna oblast Strateško upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi)

Zadržavanje ključnih kadrova u državnoj upravi.

Cilj mere je da se utvrdi okvir politike upravljanja kadrovima u organima državne uprave koja bi utvrdila osnovne pravce i moguće načine za unapređenja u pogledu stvaranja uslova za razvoj karijere i zadržavanje kadrova, kao i da se pripremi detaljan plan aktivnosti za sprovođenje politike zadržavanja kadrova. Stremi se uspostavljanju usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenju upravljanja ljudskim resursima kao posebnog cilja iz Strategije Reforme javne uprave.